Filter

logo

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava - Staré Mesto

Finančná, colná a cenová politika, výkon štátnej správy v bankovníctve, stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového poistenia, devízového hospodárstva.

http://www.finance.gov.sk
logo

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19, 827 15 Bratislava - Ružinov

Analýza stavu vo výrobe, prenose, preprave, distribúcii a spotrebe energie, kontrola zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami.

http://www.economy.gov.sk
logo

Ministerstvo obrany ČR

Hradčany , 16000 Praha

Ministerstvo obrany Českej republiky. Infoservis, profesionálna armáda, financie a zákazky, zahraničné misie, legislatíva, NATO, EU, aktívna záloha.

http://www.army.cz
logo

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto

Štátna správa a štátny odborný dozor v rezorte pôdohospodárstva, riadenie, usmerňovanie a kontrola výkonu štátnej správy uskutočňovanej Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.

http://www.land.gov.sk
logo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava - mestská časť Star

Informácie o ministerstve a jednotlivých organizáciach ministerstva, o podpore pri strate zamestnania a o podpore zdravotne postihnutým občanom, vydané tlačové správy.

http://www.employment.gov.sk
logo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stromová 1, 813 30 Bratislava - Staré Mesto

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - kontrola plnenia úloh štátnej správy, vybavovanie petícií, sťažností, oznámení a podnetov, sociálne štipendiá a informácie.

http://www.minedu.sk
logo

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Župné nám. 13, 813 11 Bratislava - mestská časť Star

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - informácie o legislatívnej činnosti ministerstva, informácie o civilnom, trestnom a medzinárodnom práve, o jednotlivých orgánoch.

http://www.justice.gov.sk
logo

Ministerstvo vnútra ČR

Holešovice , 17000 Praha

Ministerstvo vnútra - činnosť ministerstva, aktuálne udalosti, dokumenty, voľby, verejná správa.

http://www.mvcr.cz
logo

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova 2, 812 72 Bratislava - Staré Mesto

Ochrana ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochrana a správa štátnych hraníc, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, súkromné bezpečnostné služby.

http://www.minv.sk
logo

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - mestská časť Star

Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahov SR k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám.

http://www.foreign.gov.sk
logo

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Priemyselná 2, 824 73 Bratislava - mestská časť Ruži

Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, so štátnym majetkom, majetkovými právami a pohľadávkami štátu.

http://www.nku.gov.sk
logo

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín

Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín

Činnosti usmerňujúce a prispievajúce k vyššej efektívnosti obchodu. Kontrola zloženia a zdravotnej nezávadnosti potravín, používania pesticídov a spracovania surovín.

http://www.svssr.sk
logo

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom

26. novembra 1507, 066 18 Humenné

Štátny zdravotný dozor, preventívna medicína, poradenská a konzultačná činnosť na úseku ochrany zdravia ľudí.

Neuvedené
logo

Správa finančnej kontroly Zvolen

T.G.Masaryka 10, 961 21 Zvolen

Finančné kontroly, prehľad právnych noriem a vybavovanie žiadostí, preverovanie sťažností, podnetov - správa finančnej kontroly.

http://www.sfkzv.sk
logo

Strodo,s.r.o - zemné a výkopové práce.

50, 094 35 Soľ

Požičovňa bágrov a výkopových strojov. Zabezpečenie výkopových a zemných prác. Poradenstvo.

http://www.strodo.sk